SMÅVADERE CALIDRIS - tromsofoto

Brushane; norway; ruff; vannøya, Karlsøy; vadefugl

Brushane; norway; ruff; vannøya, Karlsøy; vadefugl

BrushanenorwayruffvannøyaKarlsøyvadefugl